Algemene Voorwaarden

Contractvoorwaarden

A.         ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Contractuele relaties
  1. Huidige contractvoorwaarden gaan uit van de BV Project D, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd aan de Rijksweg 156 te 8710 Sint-Baafs-Vijve, België en die is ingeschreven bij de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer BE0759.830.001. De BV Project D drijft handel onder de commerciële benaming “Cozy Home” die verder in dit document gebruikt wordt.
  2. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt elk aanbod of offerte van, en elke overeenkomst met Cozy Home beheerst door deze algemene voorwaarden, die er integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op de eventuele aankoop-voorwaarden van de klant. Aanvaarding van het aanbod of de offerte doet tussen partijen een contract ontstaan en verbindt partijen bijgevolg ook over deze voorwaarden.
  3. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden kan Cozy Home slechts tegengeworpen worden indien zij er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd. Onderhavige algemene voorwaarden gelden dan ook onveranderd en onverminderd voor elke levering van goederen of prestaties waaromtrent door de klant een afwijking of wijziging werd gevraagd of voorgesteld dewelke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Cozy Home werd aanvaard.
  4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Cozy Home en de klant zullen in dat geval in overleg de nietige bepaling vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk met het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeenstemt.
  5. Deze contractvoorwaarden vervangen alle mogelijks vroeger uitgewisselde of gebruikte voorwaarden.
 2. Correspondentie en termijnen
  1. Alle correspondentie waarbij de klant zich op één of meerdere contractuele bepalingen van deze algemene voorwaarden beroept, of de uitvoering van één of meerdere bepalingen vordert, wordt voor Cozy Home slechts geldig gericht aan het adres van haar maatschappelijke zetel zoals vermeld op haar offerte(s). Indien de klant zulke correspondentie per gewone of aangetekende post aan Cozy Home richt, zal zij telkens een kopie per e-mail of richten op het volgende adres: info@cozyhome.be.
  2. Correspondentie per gewone of aangetekende post geacht te zijn ontvangen de derde werkdag na verzending. Correspondentie per e-mail of fax die door Cozy Home wordt ontvangen vóór 16u30, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen op het tijdstip van ontvangst vermeld op die zending. Correspondentie per e-mail of fax die wordt ontvangen ná 16u30, of op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt voor de uitvoering van de verbintenissen in hoofde van partijen geacht te zijn ontvangen de volgende werkdag.
  3. Indien volgens bepaalde overeengekomen data de uitvoering van een bepaalde verbintenis precies op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag zou vallen, dan wordt deze verbintenis tijdig uitgevoerd op de eerstvolgende werkdag. Hetzelfde geldt voor het verstrijken van termijnen die uit het contract voortspruiten.

B.         OFFERTES EN PRIJSBEPALING

 1. Offertes en prijsberekeningen
  1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen hebben alle prijsberekeningen, offertes en andere aanbiedingen van de Cozy Home slechts een indicatief karakter en zijn ze niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, is een offerte 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van verzending.
  2. Offertes die betrekking hebben op niet enkel de levering van goederen, maar ook het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden door Cozy Home, zijn steeds opgesteld in regie, tenzij tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat één of meerdere van die werkzaamheden aan een vaste prijs wordt uitgevoerd.
  3. Voor werken die in regie worden uitgevoerd worden de werkuren gerekend vanaf het vertrek bij Cozy Home tot de terugkomst bij Cozy Home, verminderd met eventuele rust- en etenstijden, die door de betrokken werknemers bijgehouden zullen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de transportkosten niet inbegrepen.
  4. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Cozy Home verstrekte gegevens op grond waarvan de prijsberekening of offerte worden gemaakt. De klant zal er ook voor zorgen dat eventuele specifieke eisen waaraan een levering of prestatie dient te voldoen op voorhand juist, nauwkeuring en volledig omschreven zijn.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of overeen-gekomen, zal voor de uitvoering van werken de betaling steeds in schijven verschuldigd zijn. Bij wijze van voorschot zal bij aanvang van de werken 30% van de geraamde kostprijs verschuldigd zijn. Duren de werken langer dan 30 dagen dan zal in functie van de vordering van de werken op maandbasis een aanvullend bedrag in rekening worden gebracht. De eindafrekening wordt opgemaakt na oplevering van de werken.
 2. Prijs en betaling
  1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro en dient de Klant alle betalingen in euro te voldoen.
  2. Indien de klant bestaat uit of een samenwerking is van meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen (verbonden vennootschappen; tijdelijke handelsvennoot-schappen, edm.) zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de  verschuldigde bedragen.
  3. Verschuldigde bedragen worden door de klant betaald volgens de overeengekomen dan wel in de factuurvoorwaarden vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling kan de Cozy Home volgens haar inzichten en desgevallend periodiek de haar toekomende vergoedingen in rekening brengen.
  4. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Cozy Home. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dient de betaling te geschieden binnen de 14 dagen na de factuurdatum, en in euro. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen geldt geen korting voor contante betaling. Alle kosten van de betaling zijn ten laste van de klant.
  5. Alle klachten of opmerkingen betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de 5 kalenderdagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
  6. Indien het vertrouwen van Cozy Home in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen schaden, behoudt Cozy Home zich het recht voor om de gehele bestelling of het resterende gedeelte ervan op te schorten en van de klant ofwel betaling op voorhand ofwel geschikte waarborgen te eisen. Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt Cozy Home zich het re0cht voor de gehele bestelling of het resterende gedeelte ervan te annuleren.
  7. Indien de klant de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is zij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het nog verschuldigd saldo een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar. Daarnaast is de klant een forfaitair schadebeding verschuldigd op het integrale openstaand bedrag in hoofdsom ten belope van 12% (met een minimum van € 250,00 en een maximum van € 2.500,00), onverminderd het recht van Cozy Home om een vergoeding te vorderen voor de desgevallend meer geleden schade.
  8. Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis. Ze worden bij voorrang aangerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom, de oudste bedragen eerst. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  9. De mogelijkheid voor de klant om zijn betalings-verplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.
  10. Indien een contract wordt aangegaan voor opeen-volgende leveringen of prestaties, of in het algemeen voor langere termijn, dan kan Cozy Home de geldende prijzen en tarieven zesmaandelijks aanpassen rekening houdend met indexactie, gestegen materiaal- en personeelskosten, edm. Cozy Home zal dit desgevallend schriftelijk meedelen aan de klant met inachtneming van een termijn van ten minste 30 dagen. Het toepassen van een prijsherziening gebeurt steeds naar de inzichten van en uitsluitend door Cozy Home, die daartoe niet kan worden verplicht. De klant heeft ter zake overigens geen initiatiefrecht.
  11. Onverminderd art. 4.12 heeft Cozy Home het recht om, indien de levering van de goederen of prestaties niet plaatsvindt op het moment van het sluiten van het contract, of indien de levering onderworpen is aan een periodieke betalings-verplichting, de aangegeven prijs te wijzigen indien één of meer van de samenstellende kostprijselementen wijzigen en in vergelijking met de overeengekomen prijs of tarief samen een verhoging van de kostprijs met zich meebrengen ten belope van minstens 5% (bijv. in geval van een prijsverhoging door een fabrikant of toeleverancier, verhogingen van de prijzen van de basisproducten of grondstoffen, verhogingen van arbeidslonen ingevolge wettelijke bepalingen of nationale of sectoriele CAO’s, wijzigingen in de valuta, enz.). In dat geval heeft Cozy Home het recht om deze kostprijsstijging op eenvoudige kennisgeving door te rekenen aan de klant.
  12. Een afwijking van de overeengekomen prijzen is voorts mogelijk in bijvoorbeeld de volgende gevallen (niet-limitatief opgesomd): (1) in geval bepaalde feitelijke gegevens die door de klant werden meegedeeld niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, (2) in geval van materiële fouten, rekenfouten of verschrijvingen in de prijsberekening van Cozy Home, en (3) in geval van meerwerken of wijzigingen aan de initiële opdracht.

C.         Uitvoering opdracht

 1. Termijnen van levering
  1. Alle door Cozy Home meegedeelde of afgesproken (lever)data zijn vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van het Contract bekend waren. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn door Cozy Home meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste (lever)data louter indicatief en gelden zij steeds als streefdata. In elk geval zal Cozy Home zich steeds voldoende in te spannen om de tussentijdse of uiterste (oplever)data zoveel als mogelijk in acht te nemen.
  2. Cozy Home is niet gebonden door tussentijdse of uiterste (lever)data die ingevolge oorzaken buiten haar macht liggen en/of die zich na het aangaan van het contract hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Cozy Home gebonden aan al dan niet tussentijdse of uiterste leverdata ingeval van vertragingen te wijten aan de klant of derden in rechtstreekse opdracht van de klant, of door aanpassingen of meerwerken die gevraagd worden, of naar aanleiding van een wijziging in de planning van de uitvoering van een project en/of van het contract tussen partijen.
  3. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Cozy Home en de klant tijdig overleggen om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en de negatieve gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. De partij die dreiging vermoedt of verwacht, zal de andere daarover zonder verwijl contacteren.
  4. De loutere overschrijding van door Cozy Home meegedeelde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse of uiterste opleverdata maakt op zichzelf geen wanprestatie uit. In alle gevallen -dus ook indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat de meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste leverdata wel bindend zijn- is er pas voor het eerst sprake van een wanprestatie in hoofde van Cozy Home ingevolge een overschrijding van tussentijdse of uiterste opleverdata, nadat de kant haar daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Deze ingebrekestelling dient duidelijk en concreet te gebeuren, en moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, alsook van de mogelijke gevolgen, teneinde Cozy Home toe te laten om alle gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen.
 2. Verhindering tot uitvoering
  1. Wanneer de klant ondanks ingebrekestelling de overeengekomen goederen of prestaties weigert of wanneer de klant nalaat haar eigen verbintenis(sen) uit te voeren, kan Cozy Home, mits aangetekend schrijven aan de klant, de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst inroepen ten nadele van de klant. Heeft reeds gedeeltelijke levering of uitvoering plaatsgevonden wanneer de klant verdere levering of uitvoering weigert of onmogelijk maakt, dan kan Cozy Home, mits aangetekend schrijven aan de klant, opteren voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de levering of het werk, en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de klant voor het niet geleverde of niet uitgevoerde gedeelte.
  2. Zonder afbreuk te doen aan het recht van Cozy Home om een hogere vergoeding te vorderen voor de schade die zij bewijst, zal bij ontbinding van de overeenkomst, de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum, rekening houdend met de potentiële schade, forfaitair wordt vastgesteld op 25% van de prijs B.T.W. exclusief, of in voorkomend geval van de prijs B.T.W. exclusief van het nog niet geleverde gedeelte. Cozy Home zal desgevallend bovendien het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als andere contracten voor dezelfde klant, geheel dan wel gedeeltelijk op te schorten. Ook daarvan zal de klant per aangetekend schrijven van op de hoogte worden gebracht.
 3. Medewerking en informatieplicht
  1. Partijen erkennen dat het efficiënte verloop en resultaat van een samenwerking in zeer belangrijke mate afhankelijk is van een correcte en tijdige onderlinge samenwerking. Om een efficiënte en correcte uitvoering van het contract door Cozy Home mogelijk te maken zal de klant Cozy Home steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle verzochte medewerking verlenen.
  2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Cozy Home zelf (op)metingen en/of andere vaststellingen of onderzoeken doet, of bepaalde gegevens controleert of narekent, zijn de prijscalculaties en offertes van Cozy Home steeds gebaseerd op de informatie, meetresultaten, analyses, edm. die door de klant zelf aan haar worden meegedeeld. Wanneer naderhand blijkt dat deze verstrekte gegevens niet correct waren, dan zal Cozy Home daar niet verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld en dan zullen eventuele hogere kosten integraal ten laste zijn van de Klant.
  3. Indien de klant voor de uitvoering van het contract nuttige of, noodzakelijke gegevens, documenten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cozy Home stelt, of indien de klant op enige andere wijze niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Cozy Home het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het contract over te gaan. Eveneens heeft Cozy Home het recht om de daardoor ontstane kosten volgens jaar gebruikelijke prijzen en tarieven in rekening te brengen, één en ander onverminderd de andere mogelijkheden van Cozy Home om zijn rechten te vrijwaren.
  4. Ingeval de klant de medewerkingsverplichtingen omschreven in  deze sectie niet of niet tijdig nakomt, zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur van de door de Klant veroorzaakte vertraging, dit onverminderd de bepalingen van sectie 7.
 4. Wijzigingen en meerwerken
  1. Indien Cozy Home op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant goederen of prestaties heeft geleverd die buiten het voorwerp van het contract vallen, vergoed volgens de overeengekomen tarieven. Bij gebreke aan overeenkomst m.b.t. de prijzen en/of tarieven voor meerwerk zullen deze worden geleverd volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven van Cozy Home.
  2. Voor zover er tussen partijen een vaste prijs is afgesproken, heeft deze vaste prijs uitsluitend betrekking op het initiële voorwerp van het contract. De wijzigen en/of het meerwerk zullen door Cozy Home steeds in regie aan de klant worden aangerekend volgens de overeengekomen prijzen en/of tarieven. Bij gebreke aan een overeenkomst zullen deze tussenkomsten worden geleverd volgens de gebruikelijke prijzen en tarieven van Cozy Home.
  3. De klant aanvaardt dat de werkzaamheden of prestaties voor wijzigingen of meerwerk, de door Cozy Home meegedeelde of overeengekomen tussentijdse of uiterste (lever)data zoals bepaald in sectie 5, alsook de wederzijdse verbintenissen van de Klant en Cozy Home kunnen beïnvloeden. Desgevallend zullen de tussen partijen overeengekomen termijnen worden verlengd voor de duur die de wijzigingen of het meerwerk in beslag neemt, onverminderd de bepalingen van sectie 5.
  4. Het feit dat één of meerdere verbintenissen van Cozy Home ingevolge door de klant bestelde wijzigingen of meerwerk niet, niet tijdig of niet volledig zouden zijn nagekomen, kan voor de klant nooit een grond voor schade-vergoeding of voor ontbinding van het contract uitmaken.

D.         INGEBRUIKNAME EN WAARBORG

 1. Waarborg(en) aan de klant
  1. Cozy Home staat er voor in dat de geleverde goederen goed zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden ontwikkeld en in functie van de gekende relevante factoren, en dat de geleverde diensten zijn uitgevoerd volgens de overeenkomst en eventuele aanvaarde instructies van de klant, haar architect of en andere adviseur(s), volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap en in functie van gekende relevante factoren (zie de medewerkings- en informatieplicht).
  2. Wanneer Cozy Home specifiek op maat of instructie werkt van een architect, een studiebureau of een (hoofd)-aannemer, dan zal zij onder geen beding verantwoordelijk of medeverantwoordelijk kunnen worden voor eventuele gebreken die het concept betreffen of een productkeuze of uitvoerings-wijze die door een architect, studiebureau of (hoofd)aannemer is voorgeschreven.
  3. Rekening houdend met omstandigheden zoals ondergronden, materialen en klimatologische omstandigheden (vochtigheid, temperatuur, edm.) wordt de waarborgtermijn voor uitgevoerde werken beperkt tot 12 maanden na levering en uitvoering van de werken. Betreft de overeenkomst met de Klant louter de levering van goederen of producten, dan geldt enkel de garantie zoals verstrekt door de desbetreffende producent. In ieder geval, voor aan haar toerekenbare technische gebreken of fouten, die haar binnen deze termijn en overeenkomstig de voormelde procedure(s) worden gemeld, zal Cozy Home zich naar best vermogen inspannen om daar binnen een redelijke termijn gevolg aan te geven. In geval van dergelijke toerekenbare tekortkomingen is het herstel in de overeen-gekomen prijs begrepen.
  4. Elke waarborgverplichting en elke herstelverplichting vervalt onherroepelijk en definitief na het verstrijken van de voormelde termijn, en in deze gevallen waarin de klant wijzigingen aan de goederen aanbrengt of door een derde laat aanbrengen (daaronder begrepen het verder bewerken of het aanvatten van vervolgwerken), en daarvoor van Cozy Home niet de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming had verkregen.
  5. Cozy Home kan bovendien onder geen beding aangesproken worden voor beschadigingen die na uitvoering van de werken zijn aangebracht of beschadigingen of slijtage die een gebrek aan zorgvuldigheid en/of onderhoud betreffen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verdere goed onderhoud van de werken, volgens de voorschriften verbonden aan de producten en/of de informatie meegedeeld door Cozy Home. 
 2. Levering en aanvaarding
  1. Voor de loutere levering van goederen geldt dat behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, deze steeds door Cozy Home aan de klant worden geleverd “Af fabriek” (Ex Works of EXW) en worden ze op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op kosten van de klant, en op haar risico en gevaar, zelfs wanneer eventueel overeen-gekomen is dat Cozy Home voor het vervoer instaat.
  2. Zowel voor de levering van goederen als van prestaties geldt dat de klant verplicht is de conformiteit en goede staat van de levering na te zien vooraleer de goederen of prestaties in ontvangst te nemen, war van toepassing het aantal geleverde stuks te controleren, en gebeurlijk het nodige voorbehoud te maken tegenover de vervoerder. De klant zal zijn eventuele opmerkingen bovendien ook schriftelijk en aangetekend aan Cozy Home meedelen, uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na levering.
  3. Een (technisch) gebrek of een fout zal alleen dan aangetoond zijn indien de klant het technisch gebrek of de fout nauwkeuring kan omschrijven en indien deze reproduceerbaar is. De klant is er bijgevolg toe gehouden in zijn rapportering elk beweerd gebrek of fout afzonderlijk en voldoende specifiek te omschrijven, zodoende dat Cozy Home meteen kan inschatten of de opmerkingen al dan niet terecht zijn, en of ze haar verantwoordelijkheid (kunnen) zijn.
  4. De geleverde goederen en/of prestaties worden onherroepelijk, volledig en definitief als aanvaard beschouwd wanneer de klant ze uitdrukkelijk, desgevallend met de correcties, zonder opmerkingen aanvaardt; wanneer de klant opmerkingen heeft maar beslist om de goederen of werken toch reeds in gebruik te nemen, of vervolgwerken mee/op aan te vatten.
  5. Indien de goederen en/of prestaties in fasen en/of onderdelen worden geleverd en getest, wordt iedere fase afzonderlijk aanvaard via de voormelde aanvaardings-procedure. In geval van een eventuele niet-aanvaarding van een bepaalde fase en/of onderdeel laat dit de eventuele aanvaarding(en) van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.
  6. Aanvaarding houdt een onherroepelijke, volledige en definitieve kwijting in voor Cozy Home voor de nakoming van haar verplichtingen inzake de geleverde goederen en/of diensten, minstens inzake het geleverde onderdeel ervan. Deze kwijting brengt eveneens een verval mee van het recht in hoofde van de klant om omtrent de opgeleverde en aanvaarde werken of een fase of onderdeel ervan, Cozy Home dienaangaande nog in rechte aan te spreken. Deze kwijting doet evenwel geen afbreuk aan de rechten van de Klant op grond van de hierna volgende bepalingen inzake garantie of  waarborg(en).

E.          MODALITEITEN VAN DE LEVERING

 1. Eigendomsvoorbehoud en opschorting
  1. Alle verwerkte of aan de klant geleverde goederen blijven de eigendom van Cozy Home tot alle bedragen die de klant op grond van het contract aan Cozy Home verschuldigd is volledig zijn vereffend. Dit recht van Cozy Home geldt eveneens indien de door Cozy Home geleverde goederen reeds (verder) werden bewerkt of werden geïntegreerd of verwerkt met andere zaken, al dan niet toebehorend aan de klant.
  2. Gebruiks- en andere rechten, worden in voorkomend geval aan de klant verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de klant alle nog aan Cozy Home verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van de klant zijn overeengekomen, komt aan de klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
  3. Desgevallend kan Cozy Home de in het kader van het contract ontvangen of gegenereerde goederen onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de klant alle aan Cozy Home nog openstaande bedragen heeft voldaan.
  4. Indien de klant als wederverkoper optreedt, zal zij alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Cozy Home slechts mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van haar normale bedrijfsactiviteit, en met uitdrukkelijke instemming van Cozy Home.
  5. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, of bij weigering tot betaling door de klant, heeft Cozy Home het recht om haar verplichtingen jegens de klant, in het bijzonder doch niet beperkt tot haar leveringsverplichtingen, geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de klant haar betalings-verplichtingen integraal is nagekomen. Dit schorsingsrecht geldt eveneens voor verplichtingen inzake goederen en/of diensten die reeds werden betaald, wanneer de klant ten aanzien van Cozy Home evenwel andere openstaande en reeds vervallen bedragen verschuldigd is.
  6. De mogelijkheid voor de Klant om zijn betalings-verplichtingen op te schorten in toepassing van de exceptie van niet-nakoming (exceptio non adempleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van de klant om tot compensatie over te gaan van wederzijds verschuldigde bedragen.
 2. Risico van verlies, beschadiging en diefstal
  1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van goederen, documenten, gegevens of andere zaken die door Cozy Home geleverd, vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op de klant op het moment waarop deze in haar feitelijke beschikkingsmacht zijn gebracht. Voor zover deze zaken nog in de feitelijke beschikkingsmacht van Cozy Home of hulppersonen van Cozy Home zijn, draagt Cozy Home het risico van verlies, beschadiging of diefstal.
  2. De klant draagt het risico van het gebruik en de toepassing in zijn organisatie of project. De klant zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming van de goederen, tenzij dienaangaande tussen partijen andere afspraken zouden zijn gemaakt.
 3. Gebreken en klachtenregeling
  1. Bij levering dient de klant onmiddellijk na te gaan of de geleverde goederen of prestaties zichtbare gebreken of beschadigingen vertonen en conform het bestelde zijn. Eventuele tekortkomingen moeten aan Cozy Home gemeld worden, op straffe van onontvankelijkheid, bij aangetekend schrijven met kopie per e-mail, uiterlijk 8 kalanderdagen na levering of afwerking.
  2. Klachten wegens verborgen gebreken dienen aan Cozy Home gemeld worden, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de 8 kalenderdagen nadat de ontdekking van het gebrek mogelijk is geworden en ten laatste 1 maand na levering of afwerking, dit eveneens bij aangetekend schrijven met kopie per e-mail.
  3. In ieder geval kunnen geen klachten meer aanvaard worden indien de geleverde goederen zijn gebruikt of uitgevoerde werken al/verder behandeld, verwerkt of eventueel doorverkocht werden.
  4. Naar keuze van Cozy Home kunnen de rechtmatig geweigerde goederen of werken hetzij vervangen of opnieuw gedaan worden, hetzij gecrediteerd worden. De vervanging en/of creditering geeft nooit aanleiding tot eender welke schadevergoeding.
  5. Een klacht kan de klant in elk geval niet ontlasten van de verplichting om het bedrag van de facturen te betalen op de bij de overeenkomst vastgestelde data en volgens de bedongen voorwaarden. Een klacht, zelfs indien gegrond, machtigt de klant ook niet om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren voor goederen of werken die niet het voorwerp van de klacht uitmaken.

F.          BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

 1. Ontbinding en opzegging
  1. Voor de toepassing van deze sectie dient elk tussen partijen gesloten contract steeds afzonderlijk worden opgezegd of ontbonden. De opzegging of ontbinding van één van de tussen partijen gesloten contract brengt nooit automatisch de opzegging of ontbinding van (een) andere tussen partijen gesloten contract(en) met zich mee
  2. Elke partij kan overeenkomstig art. 1184 (oud) B.W. in rechte om de ontbinding van het contract ten laste van de andere partij verzoeken, indien deze laatste op een toerekenbare en zwaarwichtige wijze tekort is gekomen aan één of meerdere wezenlijke verbintenissen, zoals de in deze algemene voorwaarden omschreven betalingsverplichtingen en verplichtingen tot medewerking door de klant, of een door de klant in te schakelen derde (vb. architect), als wezenlijke verbintenissen worden beschouwd. Buitengerechtelijke ontbinding is mogelijk na een uiterste ingebrekestelling en mits de voorafgaande tussenkomst van een rechter zinloos of zonder voorwerp is geworden.
  3. Ongeacht de wijze van ontbinding van het contract -gerechtelijk of buitengerechtelijk- kunnen de gevolgen van de ontbinding tussen partijen uitsluitend uitwerking hebben naar de toekomst toe, en blijven de reeds uitgevoerde of opeisbare verbintenissen in hoofde van Partijen onverkort bestaan (ontbinding ex nunc). Indien bijgevolg Cozy Home op het moment van de ontbinding overeenkomstig art. 14.2 reeds prestaties aan de klant heeft geleverd zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp kunnen uitmaken van de ontbinding en dus nog steeds vergoed moeten worden. Bedragen die Cozy Home vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met reeds uitgevoerde en geleverde diensten, blijven onverminderd verschuldigd en worden ingevolge de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
  4. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze door elk van de partijen zonder opgave van reden schriftelijk worden opgezegd, met inachtname van de overeengekomen opzeggingstermijn. Indien tussen partijen geen opzegtermijn werd overeengekomen, dient er een redelijke termijn in acht te worden genomen. Deze termijn bedraagt minimaal 3 maanden, doch dient door de opzeggende partij steeds concreet te worden begroot in het licht van de omstandigheden, het belang van de overeenkomst, de reeds verstreken duur en de kosten die een dergelijke opzegging voor Cozy Home met zich kunnen meebrengen. Partijen zullen ingevolge een opzegging niet tot enige schadevergoeding zijn gehouden, tenzij één van de partijen tijdens de opzeggings-termijn zich schuldig zou maken aan een wanprestatie overeenkomstig art. 14.2. Wel zal betaling verschuldigd zijn van alle effectief gemaakte kosten en geleverde prestaties tot het einde van het contract.
  5. Elke partij kan het contract hoe dan ook zonder voorafgaande ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen indien de andere partij failliet wordt verklaard, wordt ontbonden en in vereffening wordt gesteld, of kennelijk onvermogend is geworden. Cozy Home kan ingevolge dergelijke beëindiging nooit tot enige teruggave of betaling van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden zijn.
 2. Overmacht als exoneratiegrond
  1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen alle tussen partijen overeengekomen garantieverplichtingen, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht, in het bijzonder doch niet beperkt tot:
 1. natuurrampen en weerverlet;
 2. epidemieën en pandemieën;
 3. overmacht in hoofde van een toeleverancier van Cozy Home
 4. het niet behoorlijk nakomen van verplichtingen door toeleveranciers waarop Cozy Home ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de klant een beroep doet;
 5. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop Cozy Home ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de klant een beroep doet;
 6. overheidsmaatregelen;
 7. elektriciteitsstoring;
 8. oorlog en ernstige politieke onrust;
 9. werkbezetting en staking;
 10. algemene vervoersproblemen;
 11. de onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden of bevoorradingsproblemen.
  1. Overmacht is in het algemeen elke onvoorzienbare, onoverkomelijke en onvermijdbare omstandigheid, onafhankelijk van de wil van de wil van de betrokken partij(n), die tot gevolg heeft dat er niet gepresteerd kan worden en uitvoering van het contract dus onmogelijk.
  2. Indien een overmachtsituatie langer dan 3 maanden duurt, heeft elke partij het recht om het contract schriftelijk te beëindigen. Prestaties die door Cozy Home reeds aan de klant werden geleverd, zullen in verhouding worden gefactureerd en verschuldigd zijn. Voor het overige zullen partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn.

G.         AANSPRAKELIJKHEUD EN GESCHILLEN

 1. Aansprakelijkheid Cozy Home
  1. De totale aansprakelijkheid van Cozy Home wegens een toerekenbare contractuele of extra-contractuele tekortkoming, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een overeengekomen garantie- of waarborgverplichting, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot een maximaal bedrag van de voor die overeenkomst effectief gefactureerde prijs (excl. BTW). Indien het contract een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor het contract bedongen prijs bepaald op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Cozy Home voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 25.000,00.
  2. De aansprakelijkheid van Cozy Home voor indirecte schade, in het bijzonder doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen, verhoging van algemene kosten, verhoogde personeelskosten, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van vorderingen van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door Cozy Home aan de klant geleverde goederen of prestaties, of materialen van derden en schade die verband houdt met de inschakeling door de klant van door Cozy Home gesuggereerde leveranciers, schade door verstoring van de planning en verlies van cliënteel, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook de aansprakelijkheid van Cozy Home wegens beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Cozy Home zoals vervat in de artt. 16.1 en 16.2 laten alle overige uitsluitingen en aansprakelijkheids-beperkingen op grond van de algemene voorwaarden onverkort bestaan.
  4. De in de artt. 16.1 tot en met 3 bedoelde uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling van Cozy Home.
  5. Tenzij de nakoming door Cozy Home blijvend onmogelijk is, kan de klant slechts de aansprakelijkheid van Cozy Home inroepen nadat zij Cozy Home binnen een redelijke termijn na het ontstaan van de schade per aangetekende brief of gerechtsdeurwaarders-exploot in gebreke heeft gesteld. Deze redelijke termijn kan nooit langer zijn dan 6 maanden na het ontstaan van de schade. In deze ingebrekestelling dient de klant op gemotiveerde en gedetailleerde wijze aan Cozy Home de geviseerde schade en haar oorzaak te omschrijven, en aan Cozy Home een laatste respijttermijn toe te kennen om, indien mogelijk, de schade in natura te herstellen. Bij gebreke aan de voormelde ingebrekestelling of respijttermijn verliest de klant haar recht op een eventuele schadevergoeding. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Cozy Home vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de schade.
 2. Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid
  1. De overeenkomst(en) tussen Cozy Home en de klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Het voorgaande geldt eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding.
  2. De Belgische hoven en rechtbanken hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de Klant en Cozy Home m.b.t. het ontstaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het contract tussen partijen. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd, onverminderd art. 17.3. Deze bevoegdheidsregeling geldt eveneens in het geval van een verzoek tot het toekennen van een voorlopige of bewarende maatregel, al dan niet in kort geding.
  3. In afwijking van art. 17.2 kunnen vorderingen met als uitsluitend voorwerp de inning van reeds vervallen en nog verschuldigde factuurbedragen, naar keuze van Cozy Home worden ingeleid voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Kortrijk, voor de rechtbanken van de zetel van de klant óf de rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil overeenkomstig art. 624 Ger. W.. Voor alle overige vorderingen tussen de betrokken partijen blijft art. 17.3 van toepassing.
  4. Een tussen partijen gevoerde mediatie of gerechtelijke procedure dient steeds in het Nederlands te verlopen. Indien het voeren van een procedure in het Nederlands niet wettelijk toegestaan zou zijn, zal de procedure verlopen in volgende talen (in volgorde van voorkeur): Engels, Frans of de wettelijk bepaalde taal.

© Cozy Home, 2022